vrijdag 26 april 2013

Deltawerken - Zeeland en Zuid-Holland Vakantie

Kaart deltawerken: Rijkswaterstaat
De Deltawerken zijn een serie waterbouwwerken in Nederland die het land moeten beschermen tegen de zee. De Deltawerken liggen grotendeels in de Zuidwest-Nederlandse provincies Zeeland en Zuid-Holland en in het westen van Noord-Brabant.

Aan de waterbouwkundige werken is tientallen jaren gebouwd en ze worden permanent onderhouden.

De nadruk van de Deltawerken ligt op de provincie Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Voor de watersnoodramp van 1 februari 1953 werd er al aan de bescherming tegen het water gewerkt.

Bij studies die al sinds 1937 door Rijkswaterstaat werden uitgevoerd bleek dat de beveiliging tegen uitzonderlijk hoge waterstanden onvoldoende was gewaarborgd.

Omdat in de delta van de Rijn, Maas en Schelde de verhoging van dijken moeilijk en kostbaar zou zijn, werd gedacht aan het verbinden van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden door dammen. Deze plannen werden het Deltaplan genoemd.

Watersnoodramp 1953
Een langdurige noordwesterstorm stuwde op 1 februari 1953 het water op tot 4 à 5 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Midden in de nacht, terwijl de meeste mensen sliepen, stroomde het water over de dijken heen en vernielde ze.

De zee drong naar binnen door 67 grote stroomgaten en meer dan 400 bressen in de dijken en zette in Zuidwest-Nederland 200.000 hectare vruchtbaar land met dorpen en steden onder water.

Bij de ramp verdronken 1835 mensen en meer dan 200.000 stuks vee. 72.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Ruim 47.000 huizen en bedrijfsgebouwen raakten beschadigd of werden vernield.

Deltawerken
De ramp in 1953 gaf de doorslag om de Nederlandse kustlijn met ongeveer 700 kilometer te verkorten, door het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen tussen de eilanden in Zuid-Holland en Zeeland.

De Deltacommissie kwam binnen een jaar na de ramp met de aanbeveling om de monden van Haringvliet, Brouwershavense Gat, Veerse Gat en Oosterschelde af te sluiten.

Om ontoelaatbare stroomsnelheden in de tussenwateren te vermijden, moest ook een aantal secundaire dammen worden gebouwd. Dit gebeurde in de Zandkreek, de Krammer, de Grevelingen en het Volkerak.

Bouwwerken Deltaplan
In het kader van het Deltaplan zijn ruim tien dammen en waterkeringen en een sluis gebouwd.

Dit zijn de Stormvloedkering Hollandse IJssel, Zandkreekdam, Veerse Gatdam, Grevelingendam, Volkerakdam, Haringvlietdam, Brouwersdam, Markiezaatskade, Oosterscheldekering, Oesterdam, Philipsdam, Bathse spuisluis, Maeslantkering en de Hartelkering.

Bereikbaarheid
Een bijkomend voordeel van de Deltawerken is dat op de dammen tussen de eilanden verkeerswegen zijn aangelegd. Hierdoor is de bereikbaarheid van het eilandengebied sterk verbeterd.

Natuur en recreatie
Door de Deltawerken zijn de gevaarlijke getijstromen in de wateren verminderd. Dit is aantrekkelijk voor de recreatievaart.

Omdat getijdebewegingen zijn uitgeschakeld of verminderd, zijn oevers drooggevallen die gebruikt worden als recreatieterrein.

De zandplaten en vooroevers vervullen daarnaast een belangrijke functie als natuurgebied.

Een beheersplan voor het gebied probeert de belangen van veiligheid, natuurbehoud, recreatie, teelt van schelp- en schaaldieren en binnenscheepvaart met elkaar in harmonie te brengen.